ForretningsbetingelserFORRETNINGSBETINGELSER B2B

Uniqsize A/S markedsfører og sælger mærkerne MYSTAR & MERRYTIME.
Salgs- og leveringsbetingelserne for Uniqsize A/S, Lilleåvej 35, Råsted, 7500 Holstebro herefter kaldet Uniqsize skal gælde for alle ordrer - og have forrang frem for andre betingelser mv. fra en kunde - medmindre Salgs- og leveringsbetingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Salgs- og leveringsbetingelserne kan løbende ændres uden varsel.


1 ORDREBEKRÆFTELSE

Når en ordre afgives, er den bindende for kunden. Ved Uniqsize’s skriftlige bekræftelse af ordren er der indgået en bindende aftale om salg og levering af produkterne. Ordren bekræftes med forbehold for adgang til varer og råmaterialer mv. Hvis uforudsete problemer opstår, eller der modtages en utilfredsstillende kreditvurdering af kunden efter ordrebekræftelsen, er Uniqsize berettiget til at annullere ordren uden ansvar af nogen art eller til at kræve en fuldt dækkende bankgaranti. Kundens annullering af den bekræftede ordre kan kun ske med forudgående skriftligt samtykke fra Uniqsize, og mod en betaling af 30% af ordreværdien inden for 8 dage fra annulleringen.


2 LEVERINGSBETINGELSER

Produkterne leveres i overensstemmelse med ICC Incoterms 2010, ex. works medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen i særlige tilfælde.


3 LEVERINGSTIDSPUNKT OG FORSINKELSE

Leveringstidspunktet anføres i ordrebekræftelsen. Uniqsize er berettiget til at udskyde leveringen med 14 dage, men skal straks skriftligt orientere kunden om udskydelsen. I tilfælde af force majeure, jf. nedenfor, må leveringstidspunktet dog udskydes, indtil forhindringen ophører, og almindelig handel og transport atter er mulig.
Hvis levering ikke er sket inden for 14 dage fra aftalt levering, skal leveringen alene anses for forsinket, hvis kunden har sendt Uniqsize en skriftlig rykker, og levering ikke er sket inden for 7 dage fra Uniqsize’s modtagelse af rykkeren.


4 EJENDOMSFORBEHOLD

Uniqsize forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil kunden har foretaget fuld betaling. Alle omkostninger forbundet med håndhævelsen af ejendomsforbeholdet skal bæres af kunden.  

5 PRISER 

Uniqsize’s priser er anført i DKK og er ekskl. moms. Priserne er med forbehold for ændringer i toldsatser, andre afgifter og valutakursudsving og må forhøjes, indtil levering sker. Uniqsize vil oplyse kunden om alle prisændringer. Kunden fastsætter frit sin videresalgspris.

6 BETALING

Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling fra kunden til Uniqsize ske mod faktura og er forfalden 10 dage fra fakturadato. I tilfælde af forsinket betaling tillægges morarente med 1,5 % per måned fra forfaldstidspunktet. Uniqsize må udskyde enhver levering af ordrer eller annullere ordrer skriftligt, og uden at pådrage sig noget ansvar herfor, hvis kunden har ubetalte, forfaldne betalinger vedrørende tidligere ordrer. Ethvert tab for Uniqsize som følge heraf skal kompenseres fuldt ud af kunden.

7 INDSIGELSER OG BEFØJELSER

Alle indsigelser skal indgives skriftligt og skal modtages af Uniqsize senest 8 dage efter levering eller - i tilfælde af forsinkelse - forventet levering af produkterne. I tilfælde af ikke-synlige mangler skal indsigelsen indgives senest 8 dage fra tidspunktet, hvor manglen kunne være blevet opdaget ved grundig inspektion, dog senest 1 måned efter leveringsdagen. Hvis en del af ordren ikke er leveret eller er forsinket, eller hvis en del af ordren er mangelfuld, kan der alene ske annullering for denne del af ordren. Alle indsigelser skal være specifikke, dokumenterede og indeholde en præcis beskrivelse af indsigelsens indhold. Der kan ikke returneres varer uden forudgående skriftligt samtykke fra Uniqsize.

8 FORCE MAJEURE

Uniqsize skal ikke være ansvarlige, hvis følgende ikke-udtømmende force majeure hændelser indtræder og forhindrer eller forsinker aftalens opfyldelse: Krig og mobilisering; oprør og civil ulydighed; terrorisme; naturkatastrofer; strejke og lockout; varemangel; fejl, mangler eller forsinkelse i leverancer fra underleverandører eller hvis underleverandører på anden måde er påvirket af forholdene; brand; mangel på transportmidler; valutarestriktioner; import- og eksportrestriktioner; død, sygdom eller fravær hos nøglemedarbejdere; computervirus; eller andre omstændigheder, som er uden for Uniqsize’s direkte kontrol. I sådanne tilfælde skal den ramte, Uniqsize, være berettiget til at udskyde sin opfyldelse af forpligtelsen, indtil forhindringen er ophørt, eller alternativt til at annullere aftalen helt eller delvist uden at påtage sig noget ansvar herfor, hvis forhindringen medfører, at opfyldelsen udskydes i mere end 6 måneder.


9 ANSVARSBEGRÆNSNING

Uniqsize skal, I det omfang dette er tilladt under relevant lovgivning, og desuagtet hvilket grundlag der måtte være for kravet, herunder produktansvar, ikke være ansvarlig for produktansvar eller for anden direkte eller indirekte forstyrrelse af kundens virksomhed, indirekte tab, tab af overskud eller nogen anden form for tab. Under alle omstændigheder skal det maksimale ansvar for Uniqsize svare til tilbagebetaling til kunden af beløbet betalt for den forsinkede eller mangelfulde del af ordren.

 

10 LOVVALG OG VÆRNETING 

Aftalen skal være undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til de enhver tid gældende internationale privatretlige regler i det omfang, anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse.

Enhver tvist, som måtte opstå af eller i forbindelse med aftalen, herunder enhver tvist vedrørende eksistensen, gyldigheden eller ophør heraf, skal afgøres ved en dansk domstol i retskredsen for Uniqsize hovedkontor. Selv hvis Uniqsize har indledt retssag mod kunden, må Uniqsize på ethvert tidspunkt vælge at indbringe tvisten for en voldgiftsret ved det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Voldgiftsretten skal sættes i Danmark, og sproget for voldgiftssagen skal være dansk. Voldgiftssagen og kendelsen skal uden tidsbegrænsning være fortroligt. Det er aftalt, at der ikke kan ske nogen form for appel af kendelsen vedrørende et juridisk spørgsmål til en domstol.
I tilfælde af, at inddrivelse er nødvendig fra Uniqsize’s side, kan Uniqsize til enhver tid vælge at inddrive gælden ved kundens hjemting i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.
 

FORRETNINGSBETINGELSER B2C (FORBRUGERKØB)

 
HVIS DU FORTRYDER DIT KØB (FORTRYDELSESRET)
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på MYSTARDENIM.dk. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. 
 
EMBALLAGE OG VARENS STAND, NÅR DU SENDER DEN TILBAGE
Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Ingen mærker og labels må fjernes fra varen. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart væsentligt forringer varens salgsværdi. 
 
HVIS DU FORTRYDER KØBET, SKAL VARERNE SENDES TIL: 
 
MY STAR DENIM
Lilleåvej 35, Råsted
DK - 7500 Holstebro
CVR: 32447392
 
Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen.
 
HVAD SKAL JEG SENDE MED TILBAGE ?.
Du bedes vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Det er ikke et krav, men ekspeditionen går hurtigere hvis du udfylder og vedlægger den medsendte bytte- og returnota. Denne kan endvidere hentes her.

DU FÅR NATURLIGVIS DET INDBETALTE BELØB TILBAGE

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Beløbet bliver overført til det kort, du har betalt med, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen. Du vil altid modtage en bekræftende e-mail fra os, når vi har modtaget varen retur. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse. Den eneste omkostning du har, når du fortryder et køb, er portoen til at sende varen tilbage til os. 
 
BEMÆRK - Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
 
HVIS DER ER NOGET GALT MED VAREN (REKLAMATION)
Når du handler på MYSTARDENIM.dk, har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. 
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 
 
HVOR HURTIGT SKAL JEG REAGERE ?.
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler at du reklamerer så hurtigt som muligt. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 
 
VI REFUNDERER RIMELIGE FRAGTOMKOSTNINGER
Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger til at sende varen retur til os. 

Varen skal sendes til: 

 
MY STAR DENIM
Lilleåvej 35, Råsted
DK - 7500 Holstebro
 
VI HAR BRUG FOR FØLGENDE INFORMATION, NÅR DU SENDER VAREN TIL OS
Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Vedlæg også gerne en kopi af din faktura. Det er ikke et krav, men ekspeditionen går hurtigere hvis du udfylder og vedlægger den medsendte bytte- og returnota. Denne kan endvidere hentes her.

Du vil altid modtage en bekræftende e-mail fra os, når vi har modtaget varen retur. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din reklamation.

BEMÆRK - Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. 
 
Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. 

BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR

Du skal være fyldt 18 år for at handle på MYSTARDENIM.dk - er du under 18 år, skal du have samtykke fra dine forældre.

HVAD GØR VI MED DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER (PERSONDATAPOLITIK)

For at du kan indgå aftale med os på MYSTARDENIM.dk, har vi brug for følgende oplysninger: 

Navn 

Adresse 
Telefonnummer 
E-mail adresse 
 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. 
Personoplysningerne registreres hos MY STAR DENIM og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Den dataansvarlige for MYSTARDENIM.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. 
 
Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 
Oplysninger afgivet til MYSTARDENIM.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 
Som registreret hos MY STAR DENIM har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til MY STAR DENIMs kundeservice.
COOKIES
På MYSTARDENIM.dk anvendes cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
 
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
 
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan afhænger af din browser. 
 

LOGSTATISTIK

Vi bruger en logstatistik på MYSTARDENIM.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere MYSTARDENIM.dk
 
 

ANSVAR

MY STAR DENIM laver primært produkter i bomuld, der er indigofarvet. Det må forventes, at vore jeans kan overføre farve til lyse materialer grundet denne indfarvningsmetode.
MY STAR DENIM laver skræddersyede jeans på bestilling, og hver enkelt jeans er unik og håndlavet. Det må derfor forventes, at jeansene kan variere en smule fra enten det foto, du har bestilt efter, eller den prøve, du evt. har set hos din forhandler.
MY STAR DENIM er ikke ansvarlig for nogen som helst skade på dig, bortset fra de tilfælde hvor virksomhedens ansvarsforsikring gælder, og hvor det forudsættes, at forsikringsgiver godkender, at udbetaling kan finde sted. Udover disse tilfælde er ansvaret gennemgående begrænset til højst det beløb, der udgør indkøbsprisen for den/de aktuelle vare/varer.  MY STAR DENIM er aldrig ansvarlig for følgeskader.
MY STAR DENIM er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majeure. Så længe en force majeure situation foreligger, er MY STAR DENIM fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser.
MY STAR DENIM påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand, medmindre andet følger af almindelig dansk ret.
 

KONFLIKTER

Alle forhold og konflikter, der måtte opstå i forbindelse med brug af hjemmesiden, er underlagt dansk lovgivning og ret.
 
MY STAR DENIM A/S | Lilleåvej 35, Råsted | 7500 Holstebro | Tel. +45 4026 6310 | CVR: 32447392